Skip to content

OFERTA – POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonujemy pomiary elektryczne oraz przeglądy odbiorcze i okresowe (w tym pięcioletnie) instalacji elektrycznej. W naszej ofercie znajdą Państwo:

 • pomiary przeciw porażeniowe,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia,
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • pomiary instalacji odgromowych,
 • ustalanie kolejności wirowania faz,
 • pomiary i przeglądy baterii kondensatorów.

Pomiary natężenia oświetlenia:

 • pomiary natężenia oświetlenia miejsc pracy,
 • pomiary natężenia oświetlenia budynku,
 • pomiary natężenia oświetlenia dróg,
 • pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

Energia elektryczna:

 • obniżenie rachunków za energię,
 • analiza parametrów zasilania, jakości energii,
 • równomierności obciążenia prądowego,
 • dobór baterii kondensatorów.

Trafostacje:

 • pomiary transformatorów  SN/nN,
 • pomiary rezystancji uzwojeń transformatora.

Pozostałe pomiary specjalistyczne:

 • stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 • instalacji fotowoltaicznych
 • elektronarzędzi oraz urządzeń elektrycznych,
 • kamerą termowizyjną.

Pomiary zakończone są  pełną dokumentacją w formie protokołów pomiarowych sporządzonych zgodnie z przeprowadzonymi badaniami i przepisami. Wszystkie nasze urządzenia pomiarowe są najwyższej jakości, przeznaczone do pomiaru instalacji elektrycznej z aktualnymi Certyfikatami kalibracji. Wykonawcy zlecenia posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych – świadectwa kwalifikacyjne „D”, „E” i „pomiary”.

CZASOOKRESY WYKONYWANIA POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

Częstość pomiarów elektrycznych wynika z wymagań Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dn. 7. 07. 1994r., Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Ustawy Prawo Energetyczne (Ustawa z dn. 10. 04. 1997r., Dz. U. z 1997r. nr 54 poz. 348 i nr 158 poz. 1042 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia) i przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21. 04. 2006r., Dz. U. z 2006r. nr 80 poz. 563).

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Rozdział VI Art. 62 ust. 1 pkt 2 obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zalecenia 62.2 PN-HD 60364-6-2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie; dotyczą również częstości sprawdzania okresowego instalacji użytkowanej w pomieszczeniu, w którym może wystąpić większe ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia.

Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona.

Dla podanych niżej przypadków, w których w zależności od warunków środowiskowych może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, mogą być wymagane krótsze okresy. Do nich w szczególności należą:

 • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją;
 • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia;
 • obiekty komunalne;
 • tereny budowy; instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).
Rodzaj pomieszczeniaPomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (nie rzadziej niż:)Pomiar rezystancji izolacji (nie rzadziej niż:)
O wyziewach żrących1 rok1 rok
Zagrożonych wybuchem1 rok1 rok
Otwarta przestrzeń1 rok5 lat
Wilgotne i bardzo wilgotne (o wilgotności wzgl. 75 - 100%)1 rok5 lat
Gorące (temp. powyżej 35o C)1 rok5 lat
Zagrożone pożarem5 lat1 rok
Stwarzające zagrożenie dla ludzi - ZL I, ZL II, ZL III (*)5 lat1 rok
Zapylone5 lat5 lat
Pozostałe nie wymienione5 lat5 lat
(*) budynki, ich części lub pomieszczenia ze względu na funkcje kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi w sposób następujący:
- ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób
- ZL II - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
- ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary i inne podobne
 
Ważne: Pkt. 7 jest bardzo ważny ze względu ochrony przeciwpożarowej obiektów i zaleca przeprowadzania pomiarów rezystancji izolacji corocznie we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych, budynkach handlowo-usługowych,  budynkach biurowych itp.
 
Badania okresowe urządzeń piorunochronnych należy wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat.

Instalacje elektryczne wykonujemy zawsze sprawnie i bezpiecznie.